DUA – E – GANJUL ARSH

1)  LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MALIKIL QUDDUS
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo har shai mai apne hikmat rakhte hai

2) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AZIZIL JABBAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo mere andar dhadkati hai aur isi tarah sare
kaainaat mein dhadkta hai aur ye Zaat kabhi kabhi jabbar nazar aati hai

3) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAR RAOOFIR RAHEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat woh apne maqlooq per itna meharbaan hai ke apne maqlook ko najaat de kar khush hote hai

4) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GAFOORIR RAHEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo affu darguzar bhi karti hai aur payaam e najaat bhi dete hai.

5) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KAREEMIL HAKEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat uske har hukm mein chahe shar ka ho ya khair ka naymat chupe hoti hai jiska andaza nafs nahin samaj sakti hai isko samajne ke liye Rooh chahiye.

6) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QAVI-YIL WAFI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat woh aise nafasat wale hai jo zarre zarre ki khabar rakte hain

7) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL LATEEFIL KHABEER
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo beniyaaz hai jo apne ebadat aap karte hain

8) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SAUMADIL MAABOOD
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat woh itne badi khudrat wali kabhi apne faisle ke qilaf nahin jate balke insaaf karte hai

9)LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GHAFURIL WADOOD
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo mere nafs ki tamaam galtiyo ko maaf bhi karte hain aur mujhe bhi maaf karti hain kyonke usko dosti ka haq nebhana hai.

10) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL WAKILIL KAFEEL
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat woh aisa insaaf karne wala hai aur usko har zaroorat ka khayal bhi rakta hain.

11)LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAR RAQEEBIL HAFEEZ
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat woh aisa raqeeb hai jo hamare nafs ki hifazat kiya karta hain

12) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAD DAAIMIL QAAYEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaatjo mere andar dharak rahe hai shuru(beginning) bhi ushi ki har aur khatam bhi ushi ki hai.

13) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MUHYIL MUMEET
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat Jab insaan maa ke pet me aata hai to harkat karta hain jab usko apne asli muqaam ki taraf lautna hai usko mujassim ki taraf lautna hai uske mujassime se nafs ke saat e saat Allah ke Zaat bhi ushi muqaam per muntaqil ho jaate hain

14) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HAYYIL QAYYUM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat maqlooq ke beech harakkat ke zariye qaayam aur zinda hai.

15) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KHAALIQIL BAARIYA
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne huqm se har shai ke taqleeq karte hai iske baad uske andar apna muqaam wazhe(finalize) karte hain

16) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ALIYIL AZEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat azeen hai woh Zaat jo aasnamo ke kinare tak safar kar sakti hain

Paak hai woh Zaat jo saare kainaat ko Allah ne apne haisiyat ki muwafiq taqleeq kiye

17) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL WAA-HIDIL AHAD
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat ek hai o saare qainaat ko apne giraft me liye hua hai

18) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MOMINIL MOMINI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jab dhadakta hai to apne Noor ke roshni se kainat ke har dhahkan mein insaaf karta hain

19) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HASEEBISH SHAHEED
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne sahadat har shai aap de rahen hain

20) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HALEEMIL KAREEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jab nafs kalme tayyaba padta hain to Allah ne apne nafasat se  har amal ko apne zimme le lete hain

21) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AWWALIL QADEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat sab se pehla apne Noor ke zariye apne Nabi ki Rooh ko taqleeq kiya isi Rooh ke zariy qainat ke har shai ko qayamat tak zinda rakha

22) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AWWALIL AAKHIR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat sab se pehle apne Noor ke zariye apne Nabi ke Rooh ko taqleeq kiya ru isi Rooh ke zariyekainaat ke aaqiri shai ko bhi dhadkan de rahi hain

23) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAZ ZAHIRIL BATIN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat baatin mein wajood hai aur zaahir mein dhadkan hain

24) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KABIRIL MUTA-AALLI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har shai mein apne dhadkan ko bulandi tak pahucha raha hain sifat kitne bhi unche jo jaye kibriyaee to Zaat ke he honge

25) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QAADIIL HAAJAT
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat sare maqlooq ke har zaroorat ko tasdeeq karne wala hai

26) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAR RAHMANIR RAHEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har shai mein dharakti hai aur payaam e najaat dete hain

27) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANA RABBIL ARSHIL AZEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har insaan ke khoon mein apne taqt e Azeem ko qayam karte hain jiske mujme aane se meri Rooh arsh ka tawaaaf kar sakti hain (yaane khoon mein maujood arsh ka)

28) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL SUBHANA RABBI-YIL AALAA
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jis ke mujh mein aane se meri Rooh arsh ka tawaaaf kar sakti hain.

29) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL BURHANIS SULTAN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat koi bhi kaamyaabi uske wajood ke bagair namomkin hain jiske zariy hum sunte bhi hai aur dekte bhi hain

30) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SAMIIL BASEER
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jab bhi kissi per qahar barsaata hai to akela barsaata hain

31) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL WAA HI DIL QAH-HAAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaatjab kissi insaan mein jaagti hai apne ilm woh hiqmat ka izhaar karte hain ke sare kayanaat dang ho jaate hain

32) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ALIMIL HAQEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat meri nafs jab saakit ho jaati hain meri Rooh zinda ho jaati hain mera ilm Rab ka ilm ho jata hain meri hiqmat Rab ki hiqmat ho jati hain.

33) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SATTARIL GHAFFAAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat meri nafs Rooh ki harakkat mein agar daqal deti hain mere us aayb ko Zaat chupaati bhi hain aur mere khataa ko maaf bhi karti hain.

34) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAR RAHMAANID DAI-YAAN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat meri nafs saakit hone ke baad mere andar dharakti hain yeh bhetareen badla hain nafs ke liye

35) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KABIRIL AKBAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat saare kaainat mein apne dhadkan se apne kibriyayee ka izhaar karte hain

36) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ALEEMIL- AL LAAM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat mere nafs saakit hone ke baad apne Zaat ki khabar dete hain aur apne wasi ilm ka izhaar karti hain

 37) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANASH SHAAFI IL KAAFI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jiske aane mein har shai ke azmat bad jaate hain aur taa qayamat tak azmat barqaraar rahte hain

38) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU  SUBHANAL AZIMIL BAAQI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo loq nafs ke nafi karte hain un mein paak Zaat dharakti hain unke har amal mein Zaat apne azmat hamesha ke liye baaqi rakhte hain.

39) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SAUMADIL AAHAD
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat beniyaaz aur beroz sare maqlooq ke aahata kiye hua hai  

40) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL RABBIL  ARDI WAS SAMAWATI                 Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo zameen wa aasmaan ko apne wajood se haraqqat de rahe hain

41) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KHAALIQIL MAQLOOQAT
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne wajood se sare maqlooq ko paida kar rahi hain

42) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MAN KHALAQAL LAILA WAN NAHAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat din wa raat ko gardish de rahe hain

43) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KHAALIKIL RAZZAK                                     Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne wajood se sare maqlooq ko rizq pahucha sakta hain

44) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL FATTA HIL HALEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat kainaat ke fatah mein us ilm aur uska wajood maujoood hain

45) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AZEEZIL GHANI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo har shai mein dhadak kar apne dosti ko baat rahe hain

46) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GAFOORISH SHAKOOR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jiske aane se meri maghfirat to hote hain kyon ke main nafs ke etbaar se saakit hoon har harakkat ke etbaar se Zaat khud Zaat ki shuker ada karte hain

47) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AZEEMIL ALEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat uska ilm uske azmat sab par haavi hain

48) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL MULKI WAL MALA KUT
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har malaika mein aur har hukumat mein ushe ke dhadkan hain

49) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL IZAATI WAL AZMAT
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo har shai mein dharakti hain aur har shai ushe ke liye izzat wale aur azmat wali hain

50) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL HAIBATI WAL QUDRATI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jab koi kalma padta hai aur uske pehchaan hoti hain to uski khudrat Rooh se darne lagta hain

51) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS ZIL KIBRI-YAA-E WAL JABAROOTI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jiske badayee jhaad wa pahaad bhi uski harakat ke zariye uske bada-ee bayaan karte hain

52) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SATTARIL AZEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jiske dhadkne se har insaan ke aaib chup jaat hain aur woh aise azeem shaan wala hain

53) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AALIMIL GAYBI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har zarre ka ilm jaanne wala hai jo gaib mein hain

54) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HAMEEDIL MAJEED
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne qubiyo ke qadar aap karte hain

55) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HAKEEMIL QADEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jiske huqm se sare qainaat ka safar jaari hain jo qadeem hiqmat hain

56) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QAADIRIS SATTAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat sare maqlooq ke aibo ko chupata hain

57) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SAMI IL ALEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo sunta bhi hain aur har ilm ko apne wajood se pura karta hain

58) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GHANI YUL AZEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har zarre mien apne wajood ko takseem karta hain

59) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ALLAA MIN SALAAM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jiska ilm taa qayamat salaamat rahenga kyon ke uska wajood hai is mein

60) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MALIKIN NASEER
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har milkyath(property)  ko har zarre ko har wajood ko nusrath (kaamyabi) deta hain

61 )LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GHANI-YIR REHMAAN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne wajood ko har zarre mein baantne wala

62) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QAREEBIL HASANATI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo kalma padta hain uske wajood ko paa leta hain apne nafs ke kareeb (Zaat) ko dekhta hain

63) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL WALI-YIL HASANAT
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har dhadkan uske wajood ke waja se ek dushre se dosti rakhte hain

64) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SABOORIS SATTAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har waqt har nafs ki aiybu ko chupaata hai

65) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KHAALI QIN NOOR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har shai ki qalb mein Noor paida karta hain

66) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GHANI-YIL MU-JIZ
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat kalma padne ke baad har nafs ko aajis hona padta hain

67) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL FAA DILISH SHAKOOR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat nafs ko hidayat deta hain shukr baja laane ka

68) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL GHANI-YIL QADEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har maqlooq se beparwah aur qadeem hain

69) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL JALAALIL MUBEEN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat bande ke har amal mein apni buzurgi ko zaahir karta hain

70) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL KHALISIL MUKHALIS
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat bande ke har Roohani amal mein maqlooq ke izhaar karta hain

71) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SAADIQIL WA-AD
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har amal mein sacchai ke saath wade ko pura karta hain

72) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HAQQIL MUBEEN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har amal mein sach ko zaahir karta hain

73) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL QUWWATIL MATEEN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo amal Rooh ke zariye honga zor aawar aur mazboot honga

74) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QAWWI-YIL AZIZ
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo mazboot aur har har Roohani taaqat ko aziz rakhne wala

75) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AL-LAAMIL GHUYOOBI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har chupe hui baat ko jab chahe zaahir kar sakta hian

76) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HAI YIL LAZI LA YA MOOTU
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat Roohani shakal mein zinda rahenga aur usko maut nahin aayegi

77) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAS SATTARIL UYUB
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat saari maqlooq ke aibo ko chupata hain

78) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MUSTA-AANIL GHAFOOR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat nafs ki har gatli ko baksh kar maaf bhi karta hain

79) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANA RABBIL AALAMIN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat saare maqlooq ki zaroorato ko bila shart ke poori karta hain

80) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAR RAHMAAANIS SATTAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne maqlooq per meharbaan to hai nazar nahin aata

81) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAR RAHEEMIL GHAFFAAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har nafs per rahem aur uski magfirat chahta hain

82) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AZIZIL WAHHAAB                                          Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar 
Paak hai woh Zaat har nafs itna qareeb hain jo usko har cheez ata karta hain

83) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QAADIRIL MUQTADIR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat Rooh ke zariye kainaat ke har cheez par apne khudrat zaahir karta hain

84) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL GHUFRA NIL  HALEEM
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne maqlooq ko baksh to deta hain per ahsaan nahin jatata

85) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MAALIKIL MULK
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat mere mujassime pe uski huqumat aur badashahi chaa-ee hui hain

86) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL BAARI IL MUSSAWWIR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har bande ke soorat ko khoobsuriti se sawarta hin

87) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL AZIZIL JABBAAR
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne aziz ke saat saza dene ke liye peeche nahin hatta

88) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL JABBAARIL MUTAKABBIRI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat aur saza dene ke baad koi guroor nahin karta

89) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL LAHI AMMA YA SIFOON
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne Roohani haraqat mein kissin nafs ki harakkat ko bardash nahin karta

90) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL QUDDUSIS SUBBOOH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat kalma padne ke baad har bande ke andar nihayat he saaf ho jaate hain Rooh

91) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL RABBIL MALAIKATI WAR ROOHI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo farishto ke andar bhi Rooh bankar dharakti hain

92) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL ZIL AA-LAAA-I WAN NAE MAA I
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat har gunah gaar ko baksha hai aur naemato se sarfaraaz karta hain

93) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL MALIKIL MAQSOOD
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat insaan ke mujassime ko apne milk(property) hote hua duniya ki raunak banaae ke liye chod diya

94) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU SUBHANAL HANNANIL MANNAN
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat apne bande par rahem to karta hain per ehsaan nahin jatata

95) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU AADAMU SAFIYUL LAAH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo Aadam Safiullah ke andadar Rooh bankar dharakti hain.

96) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU NOOH HUN NABI YUL LAAH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat Nooh  Najiullah ke andar Rooh bankar dharakti hain.

97) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU IBRAHEEMU KHALEE-LUL-LAAH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat Ibrahim Khaleelullah ke andar dhadak kar sare maqlook ko kosti ka payaam dete hain.

98) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU ISMAILU ZABIHULLAAH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo Ismail Zabiullah ke andar dhadak kar sari insaaniyat ko aa qurbaani ka darz dete hain.

99) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU MOOSA KALEE MULLAH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Paak hai woh Zaat jo Moosa Kaleemullaah ullah ke andar jo Zaat e majazi ki zariye Zaat e Haq se mahoo (conversion) guftagoo hain.

100) LA ILAA HA ILLAL LAAAHU DAWOODU KHALIFA TULLAHI
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Dawood Khalifatullah hokar Allaah ke khalifa hone ka elaan karte hain.

101)LA ILAA HA ILLAL LAAAHU  ISAA ROOHUL LAAH
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Jo Isa Roohullah ke andar Rooh bankar dharakti hain aur saare aalam mein insaano mein bhi dharakti hain.

102)LA ILAA HA ILLAL LAAAHU MUHAMMADUR RASOO LUL LAAAHU
Nahi rahegi koi sifat baakhi siwae Zaat ke mere andar Rooh bankar
Jo Muhammed(SAWS) ke andar dharakti hai aur Quran ke taqaze ko poora karte hain.

WA SAL-LAL LAAAHU ALAA KHAIRI KHALQIHI WA NOORI ARSHIHI AFZALIL AMBIYAA IE WAL MURSALINA HABEEBINA WA SAYYI DINA WA SANADINA WA SHA-FII-EENA WA MAULAANA MUHAMMADIUN WA AALA AALIHI WA AS HABIHI AJMAEENA BI RAHMATIKA YA ARHAMAR RAA-HI MEEN 
Aur Allah ke Rahmat uski maqlooq mein se bahtarein khalq per ho jo ushe arsh ka Noor aur tamaam Ambiya aur Rasoolo se afzal hain. Jo hamare habeeb aur hamare sardar aur hamare sahara e shafi hai aur hamare Aaqa Muhammed (SAWS) hai aur aapke tamaam Aal aur tamaam As-habi per bhi Rhmat ho .Aye Reham karne wale , sab se zyada Rhem karne wale apne Rahmat se hamare Dua qubul farma.

Translate »