SURAH REHMAAN

1) Rehmaan ki harakkat se Quran ka bayaan ho raha hain.
2) Kyon ke taqleeq kiya insaan ko Allaah ne.
3) Rehmaan ki harakkat se hi insaan Quraan bayaan ker rahan hain.
4) Suraj aur chaand ek muqarrara waqt tak kaayenaat ko roushan ker rahen hain.
5) Kaayenaat ka zarraa zarraa usko sajdaah ker raha hain.
6) Aur koun hain jo aasmaanon ko buland kiya aur tarazu qayam kiya.
7) Tarazu ko nafs ke hawale na karo,kyon ke tarazu ko Zaat hi harakkat deti hain.
8) Aur insaaf ke saath teek tolo,tool mein kami mat karo.
9) Aur zameen ko sab maqlooq ke liye banaya.
10) Us main phal hain,khajoor ke daraqt hain, jin ke phal gilaaf main hain.
11) Aur tarah tarah ke galle hain jin main bhusa bhi hota hain.
12) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
13) Allaah ne har insaan ko her do jismoun main Zaat ki harakkat se hi teri Zaat wajood main aayi.
14) Aur jin ko aag se payda kiya.
15) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhulaa-o-nge.
16) Aur Allaah dono mashriqon aur dono magribon ka maalik hain.
17) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
18) Us ne do samander bahaye ke dekhne main mile huwe maaloom hote hain.
19) Dono main hain ek parda,jo ek dusre per ziyadati na kare.
20) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
21) Nikalta hain un dono se moti aur monga.
22) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhut laa-o-nge.
23) Aur us hi ki Zaat se khade hain jahaaz unche darya main jaise pahad.
24) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
25) Jo koi hain zameen per fana hone wala hain.
26) Aur baaqi rahegi Allaah ki Zaat jo buzurgi aur azmath waali hain.
27) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
28) Allaah woh Zaat hain jo aasmaanoun aur zameen main rehne walon ki her zaroorat ko uske andar rehkar pura karte hain.
29) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
30) Hum jald taariq hone wale tumhaari taraf, aye do bhari qaafilo.
31) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
32) Aye giRooh ‘jin’ aur ‘insaanoun’ ke agar tumse ho sake ke nikal bhagoo,aasmaanoun aur zameen ke kinaroun se to nikal bhago,nahi nikal sakne ke bad-oon sind ke.
33) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
34) Chode jaye tum per shole aag ke saaf aur dhuaen mile huan , phir tum badla nahi le sakte.
35) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
36) Phir us din pooch nahi uske gunaah ki kissi aadmi se aur jin se.
37) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
38) Pehchaane jayenge gunaah-gaar apne chehre se,phir pakde jayenge peshani ke baal se aur paoon se 
39) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
40) Ye dozaq hain jis ko jhoot batate the gunaah-gaar.
41) Phirenge beech uske aur khaulte pani ke.
42) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
43) Aur jo koi dara Allaah ki Zaat se khada hone se ,us ke saamne uske liye to do baag hain.
44) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
45) Jin main bahut se shaqeen hain.
46) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
47) Un dono main har qism ka mewa hoga.
48) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
49) Takya lagaaye baithe bichono per jiske aster tafte ke honge.
50) Aur mewa un baagon ka jhuk raha.
51) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
52) Un main aaurte hain neeche nigaah wali ,naahi qurbat ki unse kissi aadmi ne un se pehle aur naa kissi jin ne.
53) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
54) Aur woh kaise m jaise ke laa-al aur monga.
55) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
56) Aur kiya badla hain nayki ka magar nayki.
57) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
58) Aur un do ke siwaye aur do baag hain.
59) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
60) Gahre sabz jaise siyaah.
61) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
62) Un main do chasme hain ubalte hooye.
63) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
64) Un main meywe hain aur khajoorain aur anaar.
65) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
66) Un sab baagoon main acchi aurte hain jo khoobsurat hain.
67) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
68) Hoore hain ruki khaimo mein rehne waali.
69) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
70) Naahi haat lagaya unko kissi aadmi ne unse pehle aur na kissi jin ne.
71) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
72) Takye lagaye baite sabz masnadoon per aur keemti bichoone nafees per.
73) Tum kin-kin naematoun ke liye apne Rab ko jhutlaa-o-ge.
74) Badi barakat hain Naam ko tere Rab ki jo badaayi wala aur azmat wala hain.

Translate »